Avropaya tǝbii qaz axışı

Putin, Avropa tǝhlükǝsiz vǝ sabit şǝkildǝ qaz axışının Türkiyǝ üzǝrindǝn tǝmin edǝ bilǝcǝyini bildirib.

152623
Avropaya tǝbii qaz axışı

Putin, Avropa tǝhlükǝsiz vǝ sabit şǝkildǝ qaz axışının Türkiyǝ üzǝrindǝn tǝmin edǝ bilǝcǝyini bildirib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin Moskvada keçirdiyi ǝnǝnǝvi brifinqdǝ, Türkiyǝnin qaz paylanması zavodu qurmasının Avropa İttifaqından asılı olduğunu bildirib.
Tǝbii qaz vǝ Türkiyǝnin bu mövzuda güclǝnǝn tǝsirinǝ işarǝ edǝn Putin deyib ki, Türk şǝriklǝrimiz “Mavi Axım” layihǝsindǝn qaz axışının artırılmasını tǝlǝb ǝtdi. Biz onların bu tǝlǝbini rǝdd edǝ bilmǝzdik. “Türkiyǝnin Yunanıstan sǝrhǝdindǝ qaz nǝql etmǝ zavodu qurulması bizdǝn yox Avropa İttifaqından asılıdır. Avropa tǝhlükǝsiz vǝ sabit qaz axışını buradan tǝmin edǝ bilǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr