ABŞ müdafiə naziri Çak Heygel istefa verib.

Prezident Obama, Heygelin istefasının vaxtında bir qǝrar olduğunu açıqlayıb.

204331
ABŞ müdafiə naziri Çak Heygel istefa verib.

Prezident Obama, Heygelin istefasının vaxtında bir qǝrar olduğunu açıqlayıb.
Әfqanistan vǝ İŞİD mövzusunda Obama hakimiyyǝtinǝ yönǝldilmiş tǝnqidlǝrǝ görǝ, bir müddǝtdir istefa etmǝsi üçün tǝzyiq görǝn Heygelin istefa qǝrarını Obama bǝyan edib.
Heygelin orduya sadiq şǝkildǝ xidmǝt göstǝrmiş yaxın bir dostu olduğunu bildirǝn Obama deyib ki, indiyǝdǝk davam etdirdiyi dürüst müşavirlik xidmǝtinǝ görǝ tǝşǝkkür edirǝm. Lakin onun istefa qǝrarı bizim üçün uyğun bir zamandır. Bunu ondan bir ay öncǝ tǝlǝb etmişdim.
Çak Heygel dǝ açıqlamasında bundan sonra da Amerika rǝhbǝrliyinǝ xidmǝtlǝrini davam etdirǝcǝyini bildirib.
Heygel, hakimiyyǝti, müǝyyǝn bir Suriya siyasǝti olmadığına görǝ tǝnqid edirdi.
Heygelin istefa qǝrarından sonra ABŞ-ın İŞİD-ǝ qarşı siyasǝtini dǝyişǝ bilǝcǝyi bildirilir.
68 yaşlı Hagǝl yeni müdafiə naziri təyin olunana qədər bu vəzifəni icra etməkdə davam edəcək.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr