Federal Araşdırma Bürosu: 150 ABŞ vǝtǝndaşı İŞİD-ǝ qoşulub

ABŞ Federal Araşdırma Bürosu, terror tǝşkilatı İŞİD-ǝ qoşulan vǝtǝndaşlarını ǝtraflı şǝkildǝ tǝqib edir.

198090
Federal Araşdırma Bürosu: 150 ABŞ vǝtǝndaşı İŞİD-ǝ qoşulub

ABŞ Federal Araşdırma Bürosu, terror tǝşkilatı İŞİD-ǝ qoşulan vǝtǝndaşlarını ǝtraflı şǝkildǝ tǝqib edir.
İŞİD-ǝ qoşulanların tǝlim prosesindǝn sonra terror aktı hǝyata keçirmǝk üçün ölkǝyǝ qayıtdıqlarını bildirǝn Büro rǝsmilǝri, neçǝ nǝfǝrin qayıtdığını açıqlamayıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn ABŞ Konqresindǝ İŞİD ilǝ mübarizǝ mövzusunda sǝslǝr gedǝrǝk ucalmağa başlayıb.
Ara seçkilerin ardından Konqresdǝ sǝs çoxluğu ǝldǝ edǝn Respublikaçılar, Ağ Evin İŞİD ǝmǝliyyatları mövzusunda birgǝ hǝrǝkǝt etmǝmǝsinǝ reaksiya göstǝrib.
Kürd regional idarǝnin rǝhbǝri Mǝsud Bǝrzani isǝ İŞİD-lǝ mübarizǝdǝ qǝrbli ölkǝlǝrin kifayǝt qǝdǝr dǝstǝk vermǝdiyini bildirb.
Bǝrzani, beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinǝ dǝstǝklǝrinǝ görǝ tǝşǝkkür etmǝk istǝdiklǝrini ancaq, indiyǝ qǝdǝrki dǝstǝyin ehtiyacın çox aşağısında olduğunu qeyd edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr