Altılıq ölkǝlǝri ilǝ İran arasındakı nüvǝ müzakirǝlǝri Vyanada d

BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasının 5 daimi üzvü vǝ Almaniyanın tǝşkil etdiyi altılıq ölkǝlǝri ilǝ İran arasındakı nüvǝ müzakirǝlǝri Vyanada davam edir.

167825
Altılıq ölkǝlǝri ilǝ İran arasındakı nüvǝ müzakirǝlǝri Vyanada d

BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasının 5 daimi üzvü vǝ Almaniyanın tǝşkil etdiyi altılıq ölkǝlǝri ilǝ İran arasındakı nüvǝ müzakirǝlǝri Vyanada davam edir.
Danışıqlara ekspertlǝr sǝviyyǝsindǝ qatılan tǝrǝflǝr, sentrifuqaların sayı vǝ uran zǝnginlǝşdirmǝ faizini müzakirǝ edir.
Altılıq ölkǝlǝri, yanvarın 20-dǝ müvǝqqǝti sazişi imzalamış ancaq saziş iyunda başa çatmışdı.
Danışıqların noyabrın 24-nǝ qǝdǝr davam etmǝsi barǝdǝ razılaşan tǝrǝflǝr arasında hǝlǝ dǝ ǝn ciddi problem İrana tǝtbiq edilǝn sanksiya qǝrarlarının gǝlǝcǝyi tǝşkil edir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr