İsrailǝ hǝm ölkǝnin kabineti hǝm dǝ ABŞ reaksiya göstǝrib

İsrailli nazirlǝr qǝrarı tǝnqid edib. ABŞ isǝ, qǝrarın lǝğv edilmǝsini istǝyib.

112264
İsrailǝ hǝm ölkǝnin kabineti hǝm dǝ ABŞ reaksiya göstǝrib

İsrailǝ hǝm ölkǝnin kabineti hǝm dǝ ABŞ reaksiya göstǝrib.
İsrailin İordan Çayının Qǝrb Sahilindǝ daha 400 geniş bir ǝrazini zǝbt etmǝ qǝrarına, bu dǝfǝ hǝm öz kabineti hǝm dǝ ABŞ reaksiya göstǝrib.
İsrailli nazirlǝr qǝrarı tǝnqid edib. ABŞ isǝ, qǝrarın lǝğv edilmǝsini istǝyib.
İsrail Maliyyǝ naziri Yair Lapid, Qǝzzadakı ǝmǝliyyatın ardından belǝ bir addımın atılmasını tǝnqid edǝrǝk deyib ki, bu qǝrarla dünya birliyi İsrailin ǝleyhinǝ danışır.
İsrail Ədliyyǝ naziri Tzipi Livni dǝ, ǝrazinin zǝbt edilmǝsilǝ bağlı qǝrara bazar günü etiraz etmişdi.
Digǝr tǝrǝfdǝn ABŞ hökumǝti, İsraildǝn qǝrarını lǝğv etmǝsini istǝyib.
İsraili indiyǝdǝk olmadığı kimi tǝnqid edǝn ABŞ Dövlǝt Departamentinin sözcüsü yayımladığı açıqlamada, qǝrardan narahatçılıq duyduqlarını bildirǝrǝk deyib ki, belǝ addımlar pis vǝziyyǝtǝ gǝtirib çıxarar, İsrailin fǝlǝstinlilǝrlǝ sülh mǝqsǝdinǝ dǝ uyğun deyildir.
Sözçü, İsrailin Qüdsdǝ yeni mǝskǝnlǝr salma planını da tǝnqid edib.
Nehanyahu hökumǝti, Qǝzzaya yönǝldilmiş hücumlara görǝ dǝ tǝnqid edilir.
Nazirlǝr kabinetinin toplantısında bǝzi nazirlǝr Qǝzzadan erkǝn çıxıldığını, Hǝmasın gücünǝ son qoyulmadığını bildirǝrǝk, Baş nazir Netanyahunu tǝnqid ediblǝr.
Müdafiǝ naziri Moşe Yallon, 51 gün davam edǝn hücumların İsrail iqtisadiyyatına 2 milyard yarım dollara başa gǝldiyini açıqlayıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr