Orta Şǝrqdǝ vǝziyyǝt gǝrginlǝşmǝkdǝ davam edir

İsrail, 9 fǝlǝstinlinin öldüyü hava hücumlarının ardından daha geniş dairǝli bir ǝmǝliyyat üçün addım atıb.

121127
Orta Şǝrqdǝ vǝziyyǝt gǝrginlǝşmǝkdǝ davam edir

Orta Şǝrqdǝ vǝziyyǝt gǝrginlǝşmǝkdǝ davam edir.
İsrail, 9 fǝlǝstinlinin öldüyü hava hücumlarının ardından daha geniş dairǝli bir ǝmǝliyyat hǝyata keçirmǝk üçün addım atıb.
İsrail qırıcı tǝyyarǝlǝrinin, Qǝzzanın cǝnubuna 20 hava zǝrbǝsi endirdiyi, Hǝmasın isǝ hücumlara raketlǝrlǝ cavab verdiyi bildirilib.
İsrail ordusu sözcüsü, ǝlavǝ 1500 ǝsgǝrin hazır gözlǝdiyini açıqlayıb.
İsrail qırıcı tǝyyarǝlǝri, Qǝzzanın cǝnubunda yerlǝşǝn Rifah şǝhǝri yaxınlığına 20 raket atıb.
Bir uşağın yaralandığı hücumların, onlarla ev vǝ ǝkin sahǝlǝrinǝ zǝrǝr vǝrdiyi bildirilib.
Hǝmasın da hücumlara rakǝtlǝrlǝ cavab verdiyi açıqlanıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr