Edam qǝrarları üçün apelyasiya şikayǝti

Misirdǝ edam qǝrarları üçün apelyasiya şikayǝti verilǝcǝk.

103689
Edam qǝrarları üçün apelyasiya şikayǝti

Misir baş prokuroru Hişam Bǝrǝkatın, 183 nǝfǝr haqqında edam cǝzası vǝrǝn Minya Cinayǝt Mǝhkǝmǝsinin qǝrarları üçün apelyasiya şikayǝti verǝcǝyi bildirilib.
Bǝrǝkat, verdiyi yazılı açaqlamada, Minya Cinayǝt Mǝhkǝmǝsinin qǝrarlarının “ǝdalǝtin tǝmini vǝ qanunların düzgün tǝtbiq edilmǝsi” üçün apelyasiya mǝhkǝmǝsinǝ verilǝcǝyini bildirib.
Xatırladaq ki, Minya Cinayǝt Mǝhkǝmǝsi, bir gün əvvəl “zorakılığa tǝşviq etmǝk vǝ polis mǝrkǝzlǝrinǝ hücum hǝyata keçirmǝk” iddiası ilǝ mühakimǝ edilǝn Müsǝlman Qardaşları tǝşkilatı tǝrǝfdarı 681 nǝfǝrdǝn 180 nǝfǝrǝ edam, 3 nǝfǝrǝ hǝm edam, hǝm dǝ ömürlük iş kǝsmişdi. Eyni mǝhkǝmǝdǝ 2 qadına sadǝcǝ ömürlük iş kǝsilmiş, 496 nǝfǝr isǝ sǝrbǝst buraxılmışdı.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr