Bǝşǝr Әsǝd rejimi mülki vǝtǝndaşları hǝdǝf almağa davam edir

Rusiya tǝrǝfindǝn dǝstǝklǝnǝn Bǝşǝr Әsǝd rejiminin   Suriyanın İdlib şǝhǝrinin mǝrkǝzinǝ endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ 3-ü uşaq olmaqla 4 nǝfǝr hǝlak olub.

Bǝşǝr Әsǝd rejimi mülki vǝtǝndaşları hǝdǝf almağa davam edir

 

Rusiya tǝrǝfindǝn dǝstǝklǝnǝn Bǝşǝr Әsǝd rejiminin  Suriyanın İdlib şǝhǝrinin mǝrkǝzinǝ endirdiyi zǝrbǝlǝr nǝticǝsindǝ 3-ü uşaq olmaqla 4 nǝfǝr hǝlak olub.

Bǝşǝr Әsǝdǝ sadiq qüvvǝlǝr vǝ İran tǝrǝfindǝn dǝstǝklǝnǝn xarici terror qruplaşmalarından ibarǝt olan rejim qüvvǝlǝri gecǝ radǝlǝrindǝ  müxaliflǝrin ölkǝnin şimal-qǝrbindǝki mövqelǝrinǝ vǝ ǝtrafına ağır zǝrbǝlǝr endirib.

‘‘Ağ dǝbilqǝlilǝr’’ tǝşkilatından verilǝn mǝlumata görǝ, bombardman nǝticǝsindǝ üçü uşaq olmaqla dörd nǝfǝr hǝlak olub.

Hadisǝ yerinǝ cǝlb olunan xilasedici dǝstǝlǝr dağıntılar altında qalanları xilas edǝrǝk xǝstǝxanaya çatdırıb.

Xatırladaq ki, 2019-cu ilin oktyabr ayında Türkiyǝ ilǝ Rusiya arasında Soçidǝ İdliblǝ bağlı müqavilǝ imzalanıb. Bǝşǝr Әsǝd rejimi vǝ onu dǝstǝklǝyǝnlǝr ǝldǝ olunan müqavilǝyǝ baxmayaraq hücumlarını davam etdirib. Hǝmin hücumlar nǝticǝsindǝ indiyǝdǝk 1800-dǝn çox mülki vǝtǝndaş hǝlak olub.

2019-cu ilin 22 oktyabr tarixindǝ ǝldǝ olunan müqavilǝdǝn sonra evlǝrini tǝrk edǝrǝk Türkiyǝ-Suriya sǝrhǝdinǝ köç edǝnlǝrin sayı 1 milyon 942 minǝ çatıb.Әlaqәli Xәbәrlәr