Bǝşǝr Әsǝd rejiminǝ mǝxsus helikopter vurulub

İdlib deeskalasiya sǝrhǝdlǝri daxilindǝki qǝrbi Hǝlǝb bölgǝsindǝ Bǝşǝr Әsǝd rejiminǝ mǝxsus helikopter vurulub.

1359782
Bǝşǝr Әsǝd rejiminǝ mǝxsus helikopter vurulub

 

 

İdlib deeskalasiya sǝrhǝdlǝri daxilindǝki qǝrbi Hǝlǝb bölgǝsindǝ Bǝşǝr Әsǝd rejiminǝ mǝxsus helikopter vurulub.

Bölgǝdǝ müxalifǝt qüvvǝlǝri ilǝ rejim qüvvǝlǝri arasında qarşıdurmalar davam edir. Mǝlumata görǝ, Hǝlǝbdǝn havaya qalxan helikopter müxaliflǝrin cǝbhǝ xǝttinǝ doğru uçub. Helikopterin cǝphǝ xǝttindǝn keçdiyi zaman  vurulduğu bildirilib.

Qeyd edǝk ki, İdlibin Serakib qǝsǝbǝsinin qǝrbindǝ dǝ iki gün ǝvvǝl  rejim qüvvǝlǝrinǝ mǝxsus helikopter vurulmuşdu. Hadisǝ nǝticǝsindǝ 3 nǝfǝr ölmüşdü.Әlaqәli Xәbәrlәr