Rejim qüvvǝlǝrinin raket hücumu nǝticǝsindǝ 12 nǝfǝr hǝlak olub

Suriyada rejim qüvvǝlǝri İdlibin Cǝsr ǝş-Şuğur qǝsǝbǝsinǝ bağlı Badama mǝntǝqǝsinǝ raketlǝrlǝ hücum edib, 12 nǝfǝr hǝyatını itirib, 5 nǝfǝr yaralanıb.

492290
Rejim qüvvǝlǝrinin raket hücumu nǝticǝsindǝ 12 nǝfǝr hǝlak olub

Suriyada rejim qüvvǝlǝri İdlibin Cǝsr ǝş-Şuğur qǝsǝbǝsinǝ bağlı Badama mǝntǝqǝsinǝ raketlǝrlǝ hücum edib, 12 nǝfǝr hǝyatını itirib, 5 nǝfǝr yaralanıb.

Badama mǝntǝqǝsindǝki mülki müdafiǝ işlǝrinin rǝsmisi Mǝhǝmmǝd Huber Anadolu xǝbǝr agentliyi müxbirinǝ açıqlama verǝrǝk, Әsǝd qüvvǝlǝrinin hücumlarında xǝsarǝt alanların bölgǝdǝki sǝhra xǝstǝxanalara yerlǝşdirildiklǝrini bildirib.

Hǝlǝbin Sukkeri mahalında isǝ fil raketi ilǝ edilǝn hücumda  qadın vǝ uşaqların da aralarında olduğu 8 dinc sakin hǝlak olub, 15-i yaralanıb.

Dağılan binaların altından çıxarılan insanlar üçün xilasetmǝ fǝaliyyǝtlǝri davam edir. 

Rejim qüvvǝlǝri müxalifǝtin nǝzarǝtindǝ olan Sukkeri mahalına quru vǝ havadan arabir hücum edir. Elektirik vǝ suyun olmadığı bölgǝdǝ kanalizasiya vǝ müxtǝlif yollardan sıradan çıxıb.

Digǝr tǝrǝfdǝn Suriya müxalif vǝ inqilabçı qüvvǝlǝr milli koalisiyası müvǝqqǝti Suriya hökumǝtinin sǝdri olaraq Cavad Әbu Hatabı seçdiyini açıqlayıb.

Koalisiyanın sǝdri Әnǝs ǝl-Abde özünün “twitter” sǝhifǝsindǝ bildirib ki, Koalisiya növbǝdǝn kǝnar yığıncaq keçirǝrǝk Suriyadakı xilas edilmiş bölgǝlǝrdǝ xidmǝt göstǝrǝn hökumǝti formalaşdırma işini Cavad Әbu Hataba tapşırdı.Әlaqәli Xәbәrlәr