İraq ordusu müǝyyǝn yerlǝrdǝ DEAŞ-ın mühasirǝsinǝ son qoyub

İraq ordusu Әnbar vilayǝtinǝ bağı Hadisǝ qǝsǝbǝsi ilǝ Әl-Bağdadi mǝntǝqǝsindǝki DEAŞ-ın mühasirǝsinǝ son qoyub.

482939
İraq ordusu müǝyyǝn yerlǝrdǝ DEAŞ-ın mühasirǝsinǝ son qoyub

İraq ordusu Әnbar vilayǝtinǝ bağı Hadisǝ qǝsǝbǝsi ilǝ Әl-Bağdadi mǝntǝqǝsindǝki DEAŞ-ın mühasirǝsinǝ son qoyub.

Ordunun tǝrkibindǝki Әl-Cǝzirǝ Әmǝliyyatları komandiri Әli İbrahim beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinin dǝstǝklǝdiyi İraq ordusunun Әnbar vilayǝtinin mǝrkǝzi sayılan Ramadinin qǝrbindǝ yerlǝşǝn Hadisǝ qǝsǝbǝsindǝn başlayıb Әl-Bağdadidǝn keçǝrǝk Hit qǝsǝbǝsinǝdǝk uzanan bölgǝdǝ DEAŞ-ın mühasirǝsinǝ son qoyduqlarını vǝ bu bölgǝlǝrǝ nǝzarǝti ǝlǝ keçirdiklǝrini bildirib.

Digǝr tǝrǝfndǝn Әnbar Әmǝliyyatları komandiri general İsmayıl ǝl-Mahlavi beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝri ilǝ İraq ordusuna mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝrinin Әnbarda DEAŞ hǝdǝflǝrinǝ istiqamǝtli hava hücumları hǝyata keçirdiyini söylǝyib.

Ramadinin şimalındakı Әlbu Assaf bölgǝsindǝ terror tǝşkilatı DEAŞ-a mǝxsus bir qǝrargahın hǝdǝf götürüldüyünü vǝ 15 terrorçunun mǝhv edildiyini bildirǝn komandir Fǝllucǝnin qǝrbindǝ yerlǝşǝn Әl-Fǝllahat mǝhǝllǝsindǝ dǝ tǝşkilata mǝxsus silah anbarları ilǝ bomba istehsal edilǝn bir mǝrkǝzin vurulduğunu, hücum nǝticǝsindǝ 14 terrorçunun zǝrǝrsizlǝşdirildiyini, 10-nun isǝ yaralandığını qeyd edib.

Terror tǝşkilatı DEAŞ İraq tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝri vǝ beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinǝ ev sahibliyi edǝn Ayn ǝl-Әsǝd hava bazasının yerlǝşdiyi Әl-Bağdadi mǝntǝqǝsi ilǝ Hit qǝsǝbǝsinǝ nǝzarǝti 2014-cü ildǝ ǝlǝ keçirmişdi.Әlaqәli Xәbәrlәr