Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyǝtinǝ sǝfǝr edǝn ilk Dövlǝt katibi

Con Kerri Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyǝtini ziyarǝt edǝn ilk ABŞ Dövlǝt katibi olub.

399728
Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyǝtinǝ sǝfǝr edǝn ilk Dövlǝt katibi

Con Kerri Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyǝtini ziyarǝt edǝn ilk ABŞ Dövlǝt katibi olub.
Dünǝn Kıbrısa sǝfǝr edǝn Kerri ilk olaraq Rum tǝrǝfindǝ hǝmkarı Yannis Kasulides, daha sonra isǝ Rum İdarǝsinin rǝhbǝri Nikos Anastasiadis ilǝ görüşüb.
Kerri daha sonra Şimali Kıbrıs Türk Cümhuriyyǝtinǝ gedib. Dövlǝt katibi prezident Mustafa Akıncı tǝrǝfindǝn qǝbul edilib.
Akıncı yarım saata yaxın davam edǝn görüşdǝn sonra verdiyi açıqlamada sǝmǝrǝli bir görüş olduğunu, ABŞ-ın Kıbrıs mǝsǝlǝsinin hǝllinǝ dair prosesǝ dǝstǝyini bir daha dilǝ gǝtirdiyini vǝ bu dǝstǝyin prosesǝ dayağının olacağını söylǝyib.
ABŞ Dövlǝt katibi Con Kerri isǝ müzakirǝ prosesindǝ liderlǝrin mǝsǝlǝnin hǝlli üçün göstǝrdiklǝri cǝhdlǝrin ona tǝsir etdiyini bildirib vǝ ölkǝsinin dǝstǝyinin davam edǝcǝyini bildirib.
Kerri deyib ki, Adada hǝll yolunun mümkün ola bilǝcǝyinǝ hǝr zaman olduğundan daha çox inanıram. Çǝtinliklǝr var amma bunlar hǝll edilǝ bilǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr