İraqda terror tǝşkilatı DEAŞ-a qarşı ǝmǝliyyatlar davam edir

Kǝrkükdǝ tǝşkilata üzv olduqlarına görǝ şübhǝli bilinǝn 40 nǝfǝr hǝbs edilib.

356980
İraqda terror tǝşkilatı DEAŞ-a qarşı ǝmǝliyyatlar davam edir

İraq qüvvǝlǝrinin terror tǝşkilatı DEAŞ-a qarşı ǝmǝliyyatları davam edir.
Kǝrkükdǝ tǝşkilata üzv olduqlarına görǝ şübhǝli bilinǝn 40 nǝfǝr hǝbs edilib.
Kǝrkükdǝ Tǝcili Müdaxilǝ Polis müdiri komandir Hattap Ömǝr şǝhǝrin cǝnubunda yerlǝşǝn 1 İyun mǝhǝllǝsindǝ hǝyata keçirdiklǝri 4 saat davam edǝn ǝmǝliyyatda şübhǝli bilinǝn 40 nǝfǝrin saxlanıldığını söylǝyib.
Havica ǝmǝliyyatının başlaması ilǝ Kǝrkükün cǝnub bölgǝlǝrinǝ sığınanların sayında artım olduğunu bildirǝn Ömǝr qeyd edib ki, şǝxsiyyǝt vǝsiqǝlǝrinin yoxlanılması vǝ axtarış zamanı bu şǝxslǝrin üzǝrindǝ hǝr hansı sǝnǝdin olmadığı vǝ şǝhǝrǝ girǝrkǝn tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝrinǝ müraciǝt etmǝdiklǝri müǝyyǝnlǝşdirilib.
DEAŞ üzvü vǝ yaxud da tǝşkilatı dǝstǝklǝyǝnlǝrin olub olmadıqları hǝlǝ dǝ müǝyyǝnlǝşdirilǝ bilmǝyib. İstintaq işlǝri davam edir.
Kǝrkükdǝ tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝri DEAŞ-ın terror aktlarının qarşısını almaq mǝqsǝdilǝ şübhǝli yerlǝrǝ arabir ǝmǝliyyatlar tǝşkil edir.
Türkmǝn, kürd vǝ ǝrǝb ǝhalinin yaşadığı Kǝrkük şǝhǝrinin 50 km cǝnubunda DEAŞ üzvü terrorçular var.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr