Azǝrbaycanda yaşayan Türkiyǝ vǝtǝndaşları oktyabrın 25-i tarixin

Türkiyǝdǝ noyabrın 1-dǝ keçirilǝcǝk parlament seçkilǝri çǝrçivǝsindǝ Azǝrbaycanda yaşayan Türkiyǝ vǝtǝndaşları oktyabrın 25-i tarixindǝ sǝs verǝcǝklǝr.

390532
Azǝrbaycanda yaşayan Türkiyǝ vǝtǝndaşları oktyabrın 25-i tarixin

Türkiyǝdǝ noyabrın 1-dǝ keçirilǝcǝk parlament seçkilǝri çǝrçivǝsindǝ Azǝrbaycanda yaşayan Türkiyǝ vǝtǝndaşları oktyabrın 25-i tarixindǝ sǝs verǝcǝklǝr.
Türkiyǝ Cümhuriyyǝti Bakı Sǝfirliyindǝn verilǝn açıqlamaya ǝsasǝn Azǝrbaycanda adresdǝ qeydiyyatı olan seçicilǝr oktyabrın 25-dǝ Bakı Sǝfirliyi ilǝ Gǝncǝ vǝ Naxçıvan Baş konsulluqlarında saat 10-19 arasında sǝs verǝ bilǝcǝklǝr.
Sǝsvermǝ işlǝrinin reallaşa bilmǝsi üçün Bakı Sǝfirliyindǝ 5, Gǝncǝ vǝ Naxçıvan Baş konsulluqlarında isǝ hǝrǝsindǝ bir sǝs qutusu yerlǝşdirilǝcǝk.
Seçicilǝr sǝs verǝ bilmǝk üçün T.C şǝxsiyyǝt vǝsiqǝsinin nömrǝsinin olduğu bir sǝnǝdlǝ müraciǝt etmǝlidir.
Seçicilǝr hansı nümayǝndǝlik vǝ seçki qutusu sǝs verǝcǝklǝrini www.ysk.gov.tr internet ünvanından öyrǝnǝ bilǝcǝk.
Seçicilǝr yaşadıqları ölkǝdǝ elan edilǝn tarixdǝ sǝs sala bilmǝyǝcǝyi tǝqdirdǝ noyabrın 1-dǝk Mǝrkǝzi Seçki Komissiyasının internet sǝhifǝsindǝ elan edilǝn quruyol, hava limanı vǝ liman gömrük-keçid mǝntǝqǝlǝrindǝ sǝs verǝ bilǝcǝklǝr.
Azǝrbaycanda qeydiyyatda 6 min 311 seçicinin olduğu bildirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr