"Suriya mǝsǝlǝsindǝ ǝmǝkdaşlığa davam edilmǝlidir" V.Putin

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Müdafiǝ naziri Sergey Şoyquya Türkiyǝ, ABŞ, Sǝudiyǝ Әrǝbistanı, İraq vǝ İran ilǝ Suriya mǝsǝlǝsindǝ ǝmǝkdaşlığa davam edilmǝsi barǝdǝ tǝlimat verib.

"Suriya mǝsǝlǝsindǝ ǝmǝkdaşlığa davam edilmǝlidir" V.Putin

Rusiya prezidenti Vladimir Putin Müdafiǝ naziri Sergey Şoyquya Türkiyǝ, ABŞ, Sǝudiyǝ Әrǝbistanı, İraq vǝ İran ilǝ Suriya mǝsǝlǝsindǝ ǝmǝkdaşlığa davam edilmǝsi barǝdǝ tǝlimat verib.
Rus “İnterfax” agentliyinin xǝbǝrinǝ görǝ, Putin Suriyada DEAŞ-a qarşı davam edǝn ǝmǝliyyatlar çǝrçivǝsindǝ xarici ortaqlarla işlǝmǝyǝ ehtiyac olduğunu ifadǝ edǝrǝk deyib ki, qonşu ölkǝlǝrin dǝstǝyi olmadan bu fǝaliyyǝtlǝri uyğun şǝkildǝ reallaşdırmış olmarıq.
Rus lider xüsusilǝ Türkiyǝ vǝ ABŞ ilǝ hǝrbi mütǝxsǝssislǝr sǝviyyǝsindǝ ǝlaqǝ saxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Digǝr tǝrǝfdǝn Xǝzǝr dǝnizindǝ yerlǝşdirilǝn rus hǝrbi gǝmilǝri Suriyadakı DEAŞ hǝdǝflǝrini uzun mǝnzilli raketlǝrlǝ vurub.
Müdafiǝ naziri Sergey Şoyqu 4 hǝrbi gǝmidǝn 26 raket atıldığını açıqlayıb.
Sǝhǝr saatlarında hǝyata keçirilǝn ǝmǝliyyat zamanı 11 hǝdǝfin vurulduğunu bildirǝn Şoyqu deyib ki, ǝldǝ etdiyimiz mǝlumatlara görǝ hǝdǝflǝrin hamısı mǝhv edilib. Dövlǝt binaları zǝrǝr görmǝyib.
Suriyada sentyabrın 30-da başlatdıqları hava ǝmǝliyyatında terror tǝşkilatı DEAŞ-a mǝxsus cǝmi 112 hǝdǝfin vurulduğunu bildirǝn nazir hücumların artdığına diqqǝt çǝkib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr