Tsiprazın yeni kabineti sabah elan edǝcǝyi gözlǝnilir

Yunanıstanda keçirilǝn növbǝdǝnkǝnar parlament seçkilǝrindǝ qǝlǝbǝ qazanan SYRIZA hökumǝti formalaşdırmaq mǝqsǝdilǝ ANEL ilǝ razılıq ǝldǝ edib.

352695
Tsiprazın yeni kabineti sabah elan edǝcǝyi gözlǝnilir

Yunanıstanda keçirilǝn növbǝdǝnkǝnar parlament seçkilǝrindǝ qǝlǝbǝ qazanan SYRIZA hökumǝti formalaşdırmaq mǝqsǝdilǝ ANEL ilǝ razılıq ǝldǝ edib.
Prezident Prokopis Pavlopulosu ziyarǝt edǝn Tsipraz Müstǝqil Yunanlar Partiyası (ANEL) ilǝ razılaşaraq parlamentdǝ ǝksǝriyyǝti ǝldǝ etdiyini açıqlaması nǝticǝsindǝ Pavlopulosun qarşısında and içǝrǝk baş nazirlik vǝzifǝsinǝ başlayıb.
Tsipraz Yunan kilsǝsinin nümayǝndǝlǝrindǝn heç kǝsin qatılmadığı mǝrasimdǝn sonra yaxın iş yoldaşlarından Nikos Pappas vǝ Olqa Geravasili ilǝ birlikdǝ tǝhvil-tǝslim mǝrasiminǝ qatılmaq mǝqsǝdilǝ Baş Nazirlik qǝrargahına gedib.
Digǝr tǝrǝfdǝn Baş nazir Tsiprasın koalisiya hökumǝtinǝ dǝstǝk vermǝk üçün PASOK vǝ Potami partiyası ilǝ dǝ görüş keçirdiyi bildirilib.
Yunanıstan mediasında yer tutan xǝbǝrlǝrdǝ Tsiprasın müzakirǝlǝrini başa vurmasından sonra çǝrşǝnbǝ günü yeni kabinǝti elan edǝcǝyi bildirilib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr