Türkmǝn bölgǝsindǝ 2 konteyner mǝktǝb

Suriyanın Bayırbucak Türkmǝn bölgǝsindǝ mǝktǝb tikinti işlǝrindǝ istifadǝ edilmǝk mǝqsǝdi ilǝ 30 konteyner göndǝrilib.

330849
Türkmǝn bölgǝsindǝ 2 konteyner mǝktǝb

Türkiyǝnin Qırmızı Aypara Cǝmiyyǝti tǝrǝfindǝn Suriyanın Bayırbucak Türkmǝn bölgǝsindǝ mǝktǝb tikinti işlǝrindǝ istifadǝ edilmǝk mǝqsǝdi ilǝ 30 konteyner göndǝrilib.
Türkiyǝnin Hatay vilayǝtinin Yayladağı qǝsǝbǝsinǝ gǝlǝn yük maşınlarına yüklǝnmiş konteyner parçaları Suriyaya göndǝrilmǝk üzrǝ humanitar yardımların keçidi üçün açılan Arfalı mǝntǝqǝsinǝ aparılıb. Ordan Suriyaya mǝxsus yük maşınlarına yüklǝnǝn yardımlar Bayırbucak Türkmǝn bölgǝsinǝ nǝql edilib.
Yardımları tǝhvil alan Suriya Türklǝri Dǝrnǝyinin yardım paylamadan mǝsul işçisi Mǝhǝmmǝd Kömürcü yardımların Türkmǝn Dağı bölgǝsinǝ aparıldığını söylǝyib.
Bölgǝdǝ şiddǝtli bombardmana görǝ çoxlu sayda mǝktǝbin yerlǝ-yeksan olduğunu vurğulayan Kömürcü deyib ki, Suriyada hǝyat hǝr şǝyǝ rǝğmǝn davam edir. Uşaqlarımızın mǝktǝblǝrǝ, tǝhsilǝ ehtiyacları var. Öz imkanlarımızla qurduğumuz çadır siniflǝr, yağış vǝ şaxtaya qarşı dayanıqlı deyil. Buna görǝ göndǝrilǝn konteynerlardan bölgǝmizdǝ iki mǝktǝb düzǝldilǝcǝk.
Mǝhǝmmǝd Kömürcü hǝr sahǝdǝ onlara dǝstǝk olan Türkiyǝnin Qırmızı Aypara Cǝmiyyǝti vǝ Türk xalqına minnǝtdarlıqlarını dilǝ gǝtirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr