Suriya müzakirǝlǝrinǝ mayın 4-dǝ başlanacaq

Suriya müzakirǝlǝrinin Cenevrǝdǝki qǝrargahda keçirilǝcǝyi vǝ ilk turunun 5-6 hǝftǝ davam etmǝsinin planlaşdırıldığı bildirilib.

Suriya müzakirǝlǝrinǝ mayın 4-dǝ başlanacaq

BMT Baş Katibliyinin açıqlamasında Suriya müzakirǝlǝrinin Cenevrǝdǝki qǝrargahda keçirilǝcǝyi vǝ ilk turunun 5-6 hǝftǝ davam etmǝsinin planlaşdırıldığı bildirilib.
Açıqlamada, BMT-nin Suriya üzrǝ özǝl nümayǝndǝsi Steffan de Misturanın müzakirǝlǝrǝ mümkün qǝdǝr çox tǝrǝfi çağırdığı qeyd edilǝrǝk dǝvǝt edilǝnlǝr arasında Suriya hökumǝti, müxalifǝt, qeyri-hökumǝt nümayǝndǝlǝri, regional vǝ beynǝlxalq tǝrǝflǝrin yer aldığı vurğulanıb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr