ABŞ İraqın Әrbil şǝhǝrindǝ hǝrbi baza tikǝcǝk

Hǝrbi bazanın DAİŞ-ǝ qarşı yaradılan bǝynǝlxalq koalisiyanın hava ǝmǝliyyatlarına tǝchizati dǝstǝk mǝqsǝdilǝ tikilǝcǝyi bildirilib.

215195
ABŞ İraqın Әrbil şǝhǝrindǝ hǝrbi baza tikǝcǝk

Hǝrbi bazanın DAİŞ-ǝ qarşı yaradılan bǝynǝlxalq koalisiyanın hava ǝmǝliyyatlarına tǝchizati dǝstǝk mǝqsǝdilǝ tikilǝcǝyi bildirilib.
İraq Kürd Regional Rǝhbǝrliyi ABŞ-ın Әrbil yaxınlığında tikǝcǝyi hǝrbi baza üçün hazırlıqların davam etdiyini açıqlayıb.
Hǝrbi bazaya göndәrilǝcǝk tǝyyarǝlǝrdǝn kǝşfiyyat, nǝzarǝt vǝ xilasetmǝ fǝaliyyǝtlǝrindǝ istifadǝ edilǝcǝk. Beynǝlxalq koalisiyada iştirak edǝn 60 ölkǝ bazaya döyüş tǝyyarǝsi göndǝrǝ bilǝcǝk.
Qeyd edǝk ki, ABŞ-ın Әrbildǝ hǝrbi baza tikǝcǝyinǝ dair mәlumatlar keçǝn ilin oktyabr ayından gündǝmdǝdir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr