Yunanıstan yenidǝn mühakimǝ edilǝcǝk

Yunanıstan, Avropa İnsan Haqları Mǝhkǝmǝsinin qǝrarlarına ǝmǝl etmǝdiyi sǝbǝbi ilǝ yenidǝn mühakimǝ edilǝcǝk.

175603
Yunanıstan yenidǝn mühakimǝ edilǝcǝk

Yunanıstan, Avropa İnsan Haqları Mǝhkǝmǝsinin qǝrarlarına ǝmǝl etmǝdiyi sǝbǝbi ilǝ yenidǝn mühakimǝ edilǝcǝk.
Avropa İnsan Haqları Mǝhkǝmǝsi, İskeçǝ Türk Birliyi, Rodop Vilayǝti Türk Qadınları Mǝdǝniyyǝt Dǝrnǝyi vǝ Mǝriç Vilayǝti Azlıq Gǝnclik Dǝrnǝyi adlı cǝmiyyǝtlǝrlǝ bağlı qǝrarlara ǝmǝl etmǝdiyi üçün, üç ayrı mǝhkǝmǝdǝ yenidǝn mühakimǝ edilǝcǝyinǝ dair qǝrarını Yunanıstana bildirib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr