Türkiyǝ-Yunanıstan Ali Sǝviyyǝli Әmǝkdaşlıq Şurasının növbǝti to

Türkiyǝ-Yunanıstan Ali Sǝviyyǝli Әmǝkdaşlıq Şurasının növbǝti 3-cü toplantısı Yunanistanın paytaxtı Afinada keçirilib.

138868
Türkiyǝ-Yunanıstan Ali Sǝviyyǝli Әmǝkdaşlıq Şurasının növbǝti to

Türkiyǝ-Yunanıstan Ali Sǝviyyǝli Әmǝkdaşlıq Şurasının növbǝti 3-cü toplantısı Yunanistanın paytaxtı Afinada keçirilib.
Toplantıda, ǝnǝrjidǝn turizmǝ, bankdarlıqdan maliyyǝ sektoruna qǝdǝr müxtǝlif sahǝlǝrdǝ qarşılıqlı ǝmǝkdaşlıq imkanları müzakirǝ edilib.
Qıbrıs mǝsǝlǝsindǝ müzakirǝlǝrin yaxın zamanda başlamasının vacibliyini vurğulayan Baş nazir Davudoğlu deyib ki, iki tǝrǝf arasında tǝsisedici bir müzakirǝ muhitinin yaxın zamanda yaranması mǝsǝlǝsinǝ üstünlük veririk.
Tǝbii sǝrvǝtlǝrin istifadǝsi mövzusuna da toxunan Davudoğlu, “Prosesin necǝ işlǝyǝcǝyi mövzusunda iki tǝrǝfin dǝ yanaşması ǝhǝmiyyǝt kǝsb edir.” deyǝ ifadǝ edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr