ABŞ İraqa 1500 hǝrbçidǝn ibarǝt daha bir heyǝt göndǝrǝcǝk

Prezident Barak Obama, 1400 hǝrbçidǝn ibarǝt hǝrbi heyǝtdǝn ǝlavǝ İraqa daha 1500 hǝrbçinin göndǝrilmǝsi üçün Pentaqona sǝlahiyyǝt verib.

184983
ABŞ İraqa 1500 hǝrbçidǝn ibarǝt daha bir heyǝt göndǝrǝcǝk

ABŞ İraqa 1500 hǝrbçidǝn ibarǝt daha bir heyǝt göndǝrǝcǝk.
Prezident Barak Obama, 1400 hǝrbçidǝn ibarǝt hǝrbi heyǝtdǝn ǝlavǝ İraqa daha 1500 hǝrbçinin göndǝrilmǝsi üçün Pentaqona sǝlahiyyǝt verib.
Göndǝrilǝcǝk hǝrbi heyǝt, Kürd qrupların da aralarında olduğu iraqlı tǝhlükǝsizlik qüvvǝlǝrinǝ dǝstǝk olacaq vǝ tǝlim keçǝcǝk amma toqquşmalarda iştirak etmǝyǝcǝk.
Digǝr tǝrǝfdǝn, Bağdad vǝ Әrbilin ǝtraf ǝrazilǝrindǝ iki ǝdǝd rǝhbǝrlik vǝ yardım ǝmǝliyyatı mǝrkǝzi qurularaq iraqlılılara dǝstǝk tǝmin edilǝcǝk.
Beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝri dǝ, amǝrikalı ǝsgǝrlǝrin iraqlıların ǝllǝrindǝki gücün işǝ daxil edilmǝsi üçün dayaq olacaq.
Digǝr tǝrǝfdǝn Ağ Ev, Büdcǝ Komissiyasında Senatdan dǝnizaşırı ǝmǝliyyatlar üçün 5.6 milyard dollar büdcǝ tǝlǝb edǝcǝk. Bu büdcǝnin 1.6 milyard dollarlıq hissǝsi İraq ordusunun tǝlimi vǝ silahlandırılması üçün sǝrf edilǝcǝk.
Tǝlim fǝaliyyǝtlǝri xǝrclǝri, Konqres tǝrǝfindǝn tǝsdiqlǝnǝcǝyi tǝqdirdǝ tǝşkil edilǝcǝk bir fond vǝ İraq hökumǝti tǝrǝfindǝn ödǝnilǝcǝk.
Ayrıca, İraqın şimalı, qǝrbi vǝ cǝnubunda isǝ 3-ü Peşmergǝ hissǝsi olmaqla 12 hǝrbi hissǝyǝ tǝlim keçmǝk mǝqsǝdilǝ yeni sahǝlǝr yaradılacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr