Zirvǝdǝ yeni bir razılıq ǝldǝ edilib

Dǝrviş Әroğlu, Nikos Anastasiadis ilǝ neytral bölgǝdǝ bir araya gǝlib.

129350
Zirvǝdǝ yeni bir razılıq ǝldǝ edilib

Şimali Qıbrıs Türk Cümhuriyyǝti prezidenti Dǝrviş Әroğlu, Qıbrıs müzakirǝlǝri çǝrçivǝsindǝ Cǝnubi Qıbrıs Rum İdarǝsinin rǝhbǝri Nikos Anastasiadis ilǝ neytral bölgǝdǝ bir araya gǝlib.
Zirvǝdǝ, razılaşma ǝldǝ olunub.
Zirvǝdǝn sonra BMT Baş katibinin Qıbrıs üzrǝ özǝl nümayǝndǝsi Espen Bart Ayde açıqlama verǝrǝk deyib ki, iki lider yeni bir razılıq ǝldǝ etdilǝr. Mǝsǝlǝnin hǝllinin mǝrkǝzdǝ olacağı iki tǝrǝfin dǝ mǝnafeyinǝ olan bir razılışma çǝrçivǝsindǝ fǝaliyyǝtlǝrin davam etdirilmǝsinǝ sǝy göstǝrilǝcǝk. Liderlǝr ayda iki dǝfǝ görüş keçirmǝyǝ davam edǝcǝk.
Prezident Dǝrviş Әroğlu da, verdiyi açıqlamada, müzakirǝlǝrdǝ yeni bir mǝrhǝlǝyǝ daxil olunduğunu deyib.
Әroğlu, yaxın zamanda mǝsǝlǝnin hǝllini tapması üçün cǝhd göstǝrǝcǝklǝrini deyib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr