Türk Şurasının informasiya vә media  üzrә mәsul nazirlәrinin III toplantısı

‘‘Avrasiya gündәmi’’ proqramının bu günkü hissәsindә Türk Şurasının informasiya vә media  üzrә mәsul nazirlәrinin  vә yüksәk vәzifәli rәsmilәrinin üçüncü  toplantısını qiymәtlәndirәcәyik.

1626034
Türk Şurasının informasiya vә media  üzrә mәsul nazirlәrinin  III toplantısı

‘‘Avrasiya gündәmi’’ proqramının bu günkü hissәsindә Türk Şurasının informasiya vә media  üzrә mәsul nazirlәrinin  vә yüksәk vәzifәli rәsmilәrinin üçüncü  toplantısını qiymәtlәndirәcәyik.

2021-ci ilin 10 aprel tarixindә Azәrbaycanın paytaxtı Bakıda Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinin kömәkçisi-Prezident Administrasiyasının Xarici siyasәt mәsәlәlәri şöbәsinin müdiri Hikmәt Hacıyevin ev sahibliyindә Türk Şurasının informasiya vә media üzrә mәsul nazirlәrinin vә yüksәk vәzifәli rәsmilәrinin üçüncü toplantısı keçirilib.  Toplantıya Qazaxıstan, Qırğızıstan, Macarıstan, Özbәkistan vә Türkiyәnin yüksәk vәzifәli  rәsmilәri qatılıb.

Toplantıda açılış nitqi ilә çıxış edәn Türk Şurasının Baş katibi Baqdad Amreyev media vә informasiya sahәlәrindә әmәkdaşlığın onların gündәmindәki әn әhәmiyyәtli mövzulardan biri olduğunu vurğulayıb. Toplantıda hәmçinin  Qazaxıstan Respublikasının informasiya vә sosial inkişaf nazirinin müavini Askat Oralov, Qırğızıstan Respublikasının mәdәniyyәt, informasiya, idman vә gәnclik naziri Kayrat İmanaliyev, Macarıstan Respublikasının tәhlükәsizlik siyasәti üzrә naziri Peter Sztaray, Özbәkistan Respublikası Prezident Administrasiyasının informasiya agentliyinin başçısı Asadjon Xocayev vә Türkiyә Respublikası Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarәsinin rәhbәri Fәxrәddin Altun da  çıxış edәrәk media sahәsindәki әmәkdaşlığı әhәmiyyәtindәn danışıblar.

Toplantının sonunda tәrәflәr ‘‘2021-2022-ci illәrә dair Fәaliyyәt Planı’’nı tәsdiqlәyiblәr vә müvafiq proqramın hәyata keçirilmәsini tәmin etmәk vә nәzarәtdәn  keçirmәk üçün üzv dövlәtlәrin yüksәk vәzifәli tәmsilçilәrindәn ibarәt Türk Şurasının Media üzrә Koordinasiya Komitәsinin yaradılması ilә bağlı qәrar qәbul ediblәr, hәmçinin mәlumat mübadilәsi protokolunun potensialının yüksәk sәviyyәyә çatdırılması, üzv dövlәtlәrin ortaq tarixi vә mәdәniyyәti haqqında müxtәlif video-mәlumatlarının birgә istehsalının artırılması vә media mütәxәssislәri üçün tәhsil kurslarının keçirilmәsi mәsәlәsindә dә razılıq әldә ediblәr. Tәrәflәr hәmçinin Beynәlxalq Türk xәbәr kanalının yaradılması, rәsmi xәbәr agentliklәri arasındakı әmәkdaşlığın artırılması vә üzv dövlәtlәrin milli televiziya kanalları arasındakı әmәkdaşlığın güclәndirilmәsinin әhәmiyyәtini vurğulayıblar.Nümayәndә heyәtlәrinin başçıları Türk Şurasının dönәm sәdrliyinin Türkiyә Respublikasına tәhvil verilmәsi sәbәbindәn 2021-ci ildә Türkiyәdә Beynәlxalq Media Forumunun keçirilmәsi mәsәlәsindә razılıq әldә ediblәr.

Türk Şurasına üzv dövlәtlәrin informasiya vә media sahәlәrindә әmәkdaşlığını artırması sevindirici haldır. Toplantıda Türk Şurasının Media üzrә Koordinasiya Komitәsinin yaradılması ilә bağlı qәbul edilәn qәrarın çox әhәmiyyәtli bir addım olduğunu deyә bilәrik. Böyük qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov Türk Dünyasını dünyaya tanıdacaq televiziya kanalının yaradılmasının vacibliyini dilә gәtirmişdi. Bakıda keçirilәn toplantıda Beynәlxalq Türk xәbәr kanalının yaradılması ilә bağlı qәbul edilәn qәrar mәşhur yazıçının vәsiyyәtinin yerinә yetirildiyi mәnasına gәlir. Yeri gәlmişkәn qeyd edәk ki, Türk Şurasına üvz dövlәtlәrin telekanalları Türkiyәnin TÜRKSAT peyki ilә әmәkdaşlıq edir. Türksoylu xalqlar media sayәsindә bir-birini daha yaxşı tanıdıqca Türk Cümhuriyyәtlәri arasındakı әmәkdaşlıq daha da güclәnәcәk.Әlaqәli Xәbәrlәr