عراقده بیر تورک حربیسی شهید بولدی

تروریست جنگریلر تامانیدن اوق اوزیلگن

1902249
عراقده بیر تورک حربیسی شهید بولدی

عراق نینگ شمالیده پنجه – کلید عملیاتی منطقه سیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر تامانیدن اوزیلگن تحریکی اوق عاقبتیده بیر تورک حربیسی شهید بولدی.

تورکیه جمهوریتی ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده، پنجه – کلید عملیاتی منطقه سیده 3 نوامبر تاریخیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی تروریست جنگریلر تامانیدن اوزیلگن تحریکی اوق عاقبتیده بیر تورک حربیسی نینگ شهید بولگن لیگی بیلدیریلدی.


لیبل: #عراق , #شهید

علاقه لی ینگی لیکلر