شهید بولگن تورک عسکر سانی ایککی نفرگه ییتدی

ینه بیر تورک عسکری شهید بولدی

1629089
شهید بولگن تورک عسکر سانی ایککی نفرگه ییتدی

ینه بیر تورک عسکری شهید بولدی

ملی مدافعه وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده منفجره موادنینگ اوستیگه ایاق باسیب یره لنگن بیر عسکرنینگ شفاخانه ده حیاتینی یوقاتیب شهید بولگن لیگی معلوم قیلیندی.


لیبل: #شهید , #عسکر

علاقه لی ینگی لیکلر