پولند باش وزیری اسرائیل گه سفر قیلیشدن باش تارتدی

اوشبو مطلب نی اسرائیل نشراتی اورگانلری بیلدیردی

پولند باش وزیری اسرائیل گه سفر قیلیشدن باش تارتدی

پولند باش وزیری موتئوش مورا ویتسکی, اسرائیل ده بولیب اوته دیگن "ویزگراد" ییغیلیشی گه اشتراک قیلیشدن باش تارتدی. 

مورا ویتسکی, اسرائیل باش وزیری بینیامین ناتانیاهو نینگ, "ایریم پولند لیک لر قیرغین لر جریانیده نازی لر بیلن همکارلیک قیلدی" دییه قید ایتگن لیگی سببلی اوشبو ییغیلیش گه اشتراک قیلیشدن باش تارتگن لیگی نی بیلدیردی.

اسرائیل نشراتی اورگان لری باش وزیر مورا ویتسکی نینگ, تلفن آرقه لی اسرائیل لیک تینگداشی بیلن قیلگن صحبتی جریانیده خوددی شوو ییغیلیش گه قتنشمیدیگن لیگی نی بیلدیرگن لیگی نی معلوم قیلدی. 

اسرائیل باش وزیری ناتانیاهو 13-14 فبروری کونیده پولند ده قیلگن مصاحبه سیده, "ایریم پولند لیک لر نازی لر بیلن همکارلیک قیلگن" دییه قید ایتگن ایدی.

Jerusalem Post  روزنامه سی نینگ ناتانیاهو نینگ اوشبو سوز لری نی "پولند خلقی نازی لر بیلن همکارلیک قیلگن" شکلیده نشر قیلیشی آرتیدن پولند بیلن اسرائیل اورته سیده گی مناسبت لر بوزیلیب قالگن ایدی. علاقه لی ینگی لیکلر