سوریه ده 10 آی لیق باله نینگ نجات بیریلیشی

سوریه ده بمبارمان آستیگه قاتلیب ییقیلگن بنانینگ آستیدن 10 آی لیق باله ساغ - سالیم چیقدی