تی آر تی اوزبیک سرویسی نینگ مهمانی حرمتلی داکتر کارگر نوراوغلی

افغانستان نینگ انقره سفارتی ساغلیق اتشه سی کارگر نور اوغلی جناب لری بیلن افغانستان و ترکیه آره سیده گی ساغلیق همکارلیک لری باره سیده صحبت ایتدیک

لیبل: