بو چقه لاق دنیا گه کیلگن کونی یوریدی

اوشبو ویدیوده برازیلده دنیا گه کیلگن بیر چقه لاق نینگ توغیلگچ یوریب باشله گن لیگی کورینماقده.