اوروچ رئیس نینگ وظیفه سی دوام ایتماقده

اوروچ رئیس نینگ وظیفه سی دوام ایتماقده