تینچلیک چشمه سی عملیاتی

مقصد تینچلیک
هدف تروریزم گه قرشی کوره ش

تورکیه نینگ اینگ کتته حربی تطبیقاتی دن بیر تصویر

تورکیه نینگ اینگ کتته حربی تطبیقاتی دن بیر تصویر. اوشبو تطبیقات شرقی آقدینگیز, اژه و قاره دینگیزده اوتکزیلماقده.