تورک اطفائیه چی بیر تاش بقه نی یانغین دن قوتقردی

تورک اطفائیه چی بیر تاش بقه نی یانغین دن قوتقردی