پکن ده عاموی کووید 19 تستی دوام ایترایکن, انسان لر آزیق- آوقت ذخیره قیلماقده

پکن ده عاموی کووید 19 تستی دوام ایترایکن, انسان لر آزیق- آوقت ذخیره قیلماقده


لیبل: کووید 19 , پکن