جاری آیده دنیا آجنداسی ده گی موضوع لر بوییچه تی آر تی ورلد ییغیلیشی بولیب اوته دی

جاری آیده دنیا آجنداسی ده گی موضوع لر بوییچه تی آر تی ورلد ییغیلیشی بولیب اوته دی