اژه ده یونان نینگ تحریک لری دوام ایتماقده

اژه ده یونان نینگ تحریک لری دوام ایتماقده