فیلیپین ده کوپلب قصبه لر کول بولوتی بیلن قاپلنگن

فیلیپین ده کوپلب قصبه لر کول بولوتی بیلن قاپلنگن.  آتشفشان پارتله گن لیگی سببلی اوشبو کول بولوت لری پیدا بولگن.