فرانسه ده اسلام گه قرشی دشمن لیک کوچه یماقده

فرانسه ده اسلام گه قرشی دشمن لیک کوچه یماقده