فخرالدین آلتون: اجتماعی ترماق شرکت لری نی تروریزم نی قوللب- قُوُتله مسلیککه چقیردی

فخرالدین آلتون: اجتماعی ترماق شرکت لری نی تروریزم نی قوللب- قُوُتله مسلیککه چقیردی