افغانستانلیک ناقانونی مهاجر لر فرانسه ده منه بو پارکینگده یشه ماقده

افغانستانلیک ناقانونی مهاجر لر فرانسه ده منه بو پارکینگده یشه ماقده