غرب و اورینتالیزم

اوشبو مطلب پروفیسر داکتر قدرت بلبل نینگ تورک تیلیده یازیلگن مقاله سی نینگ اوزبیک تیلیده گی ترجمه سیدن عبارت

1096511
غرب و اورینتالیزم

اوتگن هفته ده اورینتالیزم نینگ اوز شکلی نی اوزگرتگن لیگی وآلدین غربلیک لرنینگ کیلیب قیلیاتگن تحقیقات نینگ ایندی غرب نینگ تشقریسیدن کیلیب اوقیاتگن شرق لیک لرنینگ اوزی تامانیدن قیلینیب غرب گه تقدیم قیلینیاتگن لیگی نی بیلدیرگن ایدیک.  چیت ایللردن بیلیم آلیب کیلیش لری اوچون یوباریلگن اوشبو کیشی لرنینگ اوز اولکه لری نینگ امکان لری بیلن باریب اولکه سی اوچون متخصص بولیش اورنیگه غرب اوچون اوز اولکه لری نینگ متخصصی بولیب کیلگن لیک لری نی معلوم قیلگن ایدیک.  

اوز جمعیتی اوچون خارجی لشگن ضیالی لر

اولکه سی اوچون قیلینمه گن لیگی سببلی, اولکه سی نینگ رواجله نیشی گه هیچ قنده ی بیر حصه قوشمیدیگن تحقیقات بیلن قیتیب کیلیش نینگ اوزی البته که 200 ییلدن بیری کتته قیین چیلیک لرگه سبب بولیب کیلماقده. 

بونده ی بیر وضعیتده بیرینچی دن اوشبو کیشی لرنینگ غرب گه باریب اوقیش لری اوچون قیلینگن مصرف لر ضایع بولیب کیتماقده. 

غربی اولکه لر اوچون قیلینگن تحقیقات لر بیلن اوز اولکه لری گه قیتیب کیلیش لری تقدیرده, شرقی اولکه لرنینگ ضیالی لری غربی اولکه لر گه خدمت قیلگن بوله دی. 

تورکیه جهتی دن آلیب قره گنده دوچ کیلینگن ضیالی لرنینگ خارجی لشیشی قیین چیلیگی نینگ سببی نینگ خوددی شوو وضعیتدن عبارت ایمس لیگی ممکن می؟ اینیقسه ایندی رواجله نیاتگن اولکه لر دن چیت ایللرگه باریب تحصیل قیلیش نینگ اوزی جوده هم یخشی بیر امکانیتدن عبارت.  بونده ی بیر امکان گه ایگه بولگن کیشی لردن تحصیل نی توگه تیب کیلیش لری آرتیدن اوز اولکه لری اوچون جوده یخشی ایش لر قیلیشی کوتیلماقده.  شوباعث اوشبو کیشی لرنینگ اوز جمعیت لریگه بیگانه بولیب قالگن حالده اولکه لری گه قیتیب کیلیش لری منفی تاثیر قالدیرماقده.  قریب یوز ییل آلدین عثمانلی دولتی نینگ باش وزیری بولگن سید حلیم پاشا, ایککی خیل ضیالی دن بحث قیلگن.  بیرینچی سی نینگ غرب و ایککینچی سی نینگ ایسه اوز جمعیتی توغریسیده معلومات ایگه سی بولمه گن لیگی نی بیلدیرگن.  سید حلیم پاشا, اوشبو کیشی لرنینگ قیسی سی نینگ ضررلی ایکن لیگی نی سوررایکن, ایککی سی نینگ هم ضررلی ایکن لیگی نی معلوم قیلگن.  بیراق سید حلیم پاشا, غرب حقیده معلومات ایگه سی بولیب اوز جمعیتی توغریسیده هیچ بیر نرسه بیلمه گن کیشی لرنینگ ینه ده کوپراق ضررلی ایکن لیگی نی بیلدیرگن.  سید حلیم پاشا نینگ سوز لری گه قره گنده خوددی شوو وضعیت نینگ ینگی بیر نرسه دن عبارت ایمس لیگی کورینماقده. 

اوزاق بیر مدت بیلن اوز جمعیتی دن ایراق یشه گن کیشیلر اوز جمعیت لری گه خارجی لشیب کیلگن لیگی اوچون اوز اولکه سی گه کیلگنده اوزی نی باشقه لردن کتته راق کوره دی.  بیراق اونینگ چیت ایللرده بولگن پیتده اولکه سی نینگ ینه ده یخشیراق رواجلنگن بولیشی ممکن.  اولکه سی نینگ انسان لری ایسه اونینگ کمچیلیک لرنی حقارت بیلن ایتیش اورنیگه موجود قیین چیلیک لرنینگ ییچیلیشی اوچون قنده ی بیلگی لر بیلن کیلگن لیگی باره سیده باش قاتیرماقده.  چیت ایللرگه باریب اوقیاتگن کیشی لرنینگ, بارگن جایلریده گی تیوری لر گه حیران قالیب ایمس, بلکه اوشبو تیوری لر و میتود لردن اوز اولکه سیده گی قیین چیلیک لرنینگ ییچیلیشی اوچون قنده ی قیلیب استفاده قیلینیشی نینگ ممکن ایکن لیگی توغریسیده باش قاتیریشی کیره ک. 

اوزی نی اورینتاللشتیریش...

اکادمیسین لرنینگ کیله جک نسل لر نی ییتیشتیره دیگن لیک لری سببلی چیت ایللرده تحقیقات آلیب باریاتگن دولت اداره لری پرسونلی و اکادمسین لرنینگ اوز جمعیت لری حقیده معلومات ایگه سی بولمس لیگی تقدیرده, جامعه گه قتتیق ضرر بیریش لری ممکن.  غربی اولکه لرده اجتماعی بیلیم لر ساحه سیده اورگَتیلیاتگن تیوری لر البته که خوددی شوو اولکه لر جهتی دن اوته مهم بیلگی لردن عبارت.  اوشبو بیلگی لردن معلوم مقدارده باشقه اولکه لرده هم استفاده قیلیش ممکن.  بیراق اکادمسین لر غربدن اورگه نیب کیلگن نرسه لرنی غربده گی دیک یاش لر گه اورگه تیشی تقدیرده, اوز اولکه لرینی تاریخ سیز قیلیب قویگن بوله دی.  کوپینچه غرب نینگ بیلیم ادبیاتیده غرب نینگ تشقریسیدن هرقنده ی بیر بیلگی گه اورین اجره تیلمه گن وضعیتده. اوشبو خصوصده غرب نینگ تشقریسیده گی بیلگی لر گه غربدن بولمه گن اکادمسین لرنینگ اورین اجره تیشی کوتیلماقده.  اکادمسین لرنینگ بونده ی قیلمس لیک لری تقدیرده ایسه, اوشبو اولکه لرنینگ تاریخ لری غرب تامانیدن ایمس, بلکه اوز اکادمسین لری طرفیدن یوق قیلینگن بوله دی. 

مسئله نینگ منبعی

تحصیل مقصدی بیلن بارگن اولکه لرده اوز اولکه سی اوچون جوده هم فایده لی تحقیقات لر قیلگن کیشی لر هم موجود البته که.  اوشبو کیشی لرنینگ مستثنی بولیشی تقدیرده مسئله نینگ منبعی نینگ قوییده گی نرسه لردن عبارت ایکن لیگی نی ایسله تیب اوتیشی میز ممکن:

یوبارگن اولکه نینگ قیسی موضوع بوییچه تحقیقات قیلیشی کیره ک ایکن لیگی توغریسیده جهت بیرمس لیگی: عموماً آلیب قره گنده دولت اداره لری و عالی بیلیم یورت لری نینگ یوباریلیاتگن کیشی لر گه قیسی ساحه بوییچه تحقیق قیلیشی توغریسیده هیچ قنده ی بیر چیکلاو نی بحث موضوعی قیلمه گن لیگی کورینماقده. حتی کیشی نینگ قیسی اولکه گه کیتیش گه هم اوزی نینگ قرار بیریاتگن لیگی کوزگه تشلنماقده. 

کیتگن کیشی لرنینگ اینگ آسان ایش نی قیلیش گه حرکت قیلیش لری: بیر کیشی نینگ بارگن اولکه بیلن علاقه لی تحقیقات آلیب باریشی اوچون اوشبو اولکه نینگ تیلی نی یخشی لب اورگه نیب آلیشی و کوپراق زحمت قیلیشی کیره ک. بیراق, اوز اولکه لری حقیده تحقیقات آلیب باریش لری آسانراق بوله دی.  کوپلب کیشی لرنینگ آسان بولگن لیگی اوچون اوز اولکه لری حقیده تحقیقات آلیب بارگن لیک لرینی کورگنمن.  اطریشده تورک بیر اوقووچی, تورکیه نینگ اوروپا بیرلیگی سیاست لری و آلمانده ایسه بیر محصل عدالت و توسعه حزبی خصوصیده تحقیق قیلگن لیگی نی بیلدیریب ایندی تورکیه گه قیتیب کیلیش نی آرزو قیلیاتگن لیگی نی معلوم قیلگن ایدی.  مین ایسه, اولر نینگ تحقیق قیلگن موضوع لر بوییچه تورکیه ده کوچه ده گی کیشی لرنینگ هم ایندی متخصص بولگن لیک لری نی معلوم قیلرایکن, قیلگن اوشبو تحقیق لری نینگ تورکیه گه قنده ی بیر فایده سی نینگ بوله دیگن لیگی نی سوره گن ایدیم.  شونده ی قیلیب اوروپا اولکه لری اوچون بونده ی موضوع لرنینگ مهم ایکن لیگی نی بیلدیررایکن, اوشبو یاش لرگه اوروپاده قالیش لری نینگ فایده لی بولیشی نینگ ممکن ایکن لیگی نی ایتگن ایدیم.  2017- ییلیده امریکا قوشمه ایالتلریده هم ایککی اوقووچی نی کورگن ایدیم.  اوشبو اوقووچی لرنینگ هم تحقیق موضوعی "تورکیه ده اسلامی حرکت لر" و "صوفی لیک نینگ کُرد حرکتی گه تاثیری" دن عبارت ایدی.  اولر گه هم بو موضوع لرنینگ تورکیه ده هیچ قنده ی بیر فایده سی نینگ بولمیدیگن لیگی نی معلوم قیلرایکن, امریکا قوشمه ایالتلریده گی دین- دولت مناسبت لری و اوانجلیزم سنگری موضوع لر توغریسیده تحقیق قیلیش لری تقدیرده تورکیه اوچون فایده لی بوله دیگن لیک لری نی بیلدیرگن ایدیم.  بیراق اوشبو موضوع بوییچه اوشبو ایککی کیشیگه هم قناعت بیره آلمه دیم. 

باریلگن اولکه لرده گی امپریالیست مفکوره گه ایگه استاد لرنینگ توصیه لری: ایریم پیتلرده بونده ی توصیه لر هم موثر بولماقده.  بیراق, بارگن کیشی لرنینگ نیمه قیلیش لری نی بیلیش لری تقدیرده, بونده ی توصیه لر اونچه لیک موثر بولمیدی.  دوکتورا قیلیاتگن پیتلریمده انگلستانده گی بیر عالی بیلیم یورتیده انگلستان حقیده تحقیقات قیلیش نی آرزو قیلگن لیگیم نی بیلدیرگن ایدیم.  "جوده قیزیق, ایلک مراتبه غرب حقیده تحقیق قیلیش نی آرزو قیلیاتگن بیر کیشی نی کوردیک" شکلیده گی سوز لر بیلن اوشبو طلبیم قبول قیلینگن ایدی. 

ایریم پیتلرده تورکیه حقیده تحقیق قیلیش نینگ هم ضروری بولیشی ممکن. کوپلب اولکه لرنینگ تاریخی نی قیزیقتیریاتگن عثمانلی دولتی تاریخی نینگ تورک اکادمسین لر تامانیدن یاریتیلیب بیریلیشی البته که منطقلی بوله دی.  بوندن تشقری موضوع لر توغریسیده ایسه تورکیه ده گی اداره لر و عالی بیلیم یورت لری اجازتی بیلن تحقیق قیلیش آرقه لی 200 ییلدن بیری دوام ایتیب کیلیاتگن معما لرنی معلوم مقدارده ییچیش ممکن. شونده ی قیلیب عالی بیلیم یورت لری یاکه دولت اداره لری نینگ چیت ایللرگه محصل یوباررایکن, تورکیه حقیده تحقیق قیلمس لیککه چقیریشی اوشبو معما نینگ ییچیلیشی بوییچه جوده فایده لی بوله دی. 

بونده ی بولمس لیگی تقدیرده, تورک شاعری سزائی قاره قوچ نینگ بیر شعریده ایتگن لیگی دیک, تحصیل اوچون چیت ایللرگه یوباریلگن یاش لر غرب اوچون قیلینیاتگن تحقیق لر گه غرق بولیش گه دوام ایته دی. علاقه لی ینگی لیکلر