تورک عیال کوره شچی لر اوروپا ده اوچینچی اورین گه ایگه بولدی

اوکراین لیک عیال لر ایسه بیرینچی اوریننی ایگلله دی

1669133
تورک عیال کوره شچی لر اوروپا ده اوچینچی اورین گه ایگه بولدی

آلمان نینگ دورتموند شهریده دوام ایتیاتگن اوروپا یاش لر کوره ش قهرمان لیک مسابقه سیده عیال لرده 1 آلتین و 3 برونز مدال کسب ایتگن تورکیه, تیم اوله راق اوروپا ده اوچینچی اورین گه ایگه بولدی. 

مسابقه ده عیال لرده 230 پاینت توپله گن اوکراین بیرینچی, 155 پاینت گه ایگه بولگن روسیه ایککینچی و 110 پاینت بیلن تورکیه ایسه اوچینچی اوریننی ایگلله دی. 

قهرمان لیک مسابقه لریده اوتگن کون ملی کوره شچی ملیسا ساریتاچ آلتین, زهرا دیمیرخان بیلن میلدا درنکچی ایسه برونز مدال کسب ایتیش گه موفق بولگن ایدی. 

توناون هم 72 کیلوده نظر باطور برونز مدال کسب ایتدی.علاقه لی ینگی لیکلر