تورکیه ده تروریست جنگریلر کیلیب تسلیم بولماقده

ینه 5 کیشی کیلیب تسلیم بولدی

1534635
تورکیه ده تروریست جنگریلر کیلیب تسلیم بولماقده

بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 5 ته تروریست جنگری کوندیریش یولی آرقه لی تسلیم بولدی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی تامانیدن بیریلگن بیاناتده ایچکی ایشلر وزیرلیگی باشچیلیگیده جاندارم باش قومندانلیگی و امنیه باش قومندانلیگی تامانیدن آلیب باریلگن کوندیریش فعالیتلری بولووچی ترور تشکیلاتی پی کاکا منسوبی 5 ته تروریست جنگری تورکیه گه کیریب کیلیب خوفسیزلیک کوچلریگه تسلیم بولگن لیگی بیلدیریلدی.

ترور تشکیلاتی منسوبلری نینگ 2011  و 2015 ییللری آره سیده ترور تشکیلاتی گه قوشیلگن لیکلری و سوریه بیلن عراقده تروریستیک فعالیتلری آلیب بارگن لیکلری انیقلنگن لیگی معلوم قیلیندی. آلیب باریلگن کوندیریش فعالیتلری نتیجه سیده 1 جنوریدن بوگونگچه تسلیم بولگن ترور تشکیلاتی منسوبی جنگری نینگ 215 گه ییتگن لیگی قید ایتیلدی.  علاقه لی ینگی لیکلر