تورکیه نینگ ازمیر ولایتیده ییر قیمیرلش یوز بیردی

دینگیز سااحه سیده یوز بیرگن

1518854
تورکیه نینگ ازمیر ولایتیده ییر قیمیرلش یوز بیردی

تورکیه نینگ ازمیر ولایتی سفری حصار تومنی دینگیز ساحه سیده 6،6 رشتر ییر قیمیرلش یوز بیردی.علاقه لی ینگی لیکلر