تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگنلر سانی 314 مینگ نفردن آشدی

ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی معلومات بیردی

1515748
تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگنلر سانی 314 مینگ نفردن آشدی

تورکیه ده سونگگی 24 ساعت ده 72 کیشی کرونا دن حیاتی نی یوقاترایکن, شونده ی بولیب حاضرگی کون گه قدر اوشبو ویروس سببلی وفات ایتگن کیشی لر سانی 9 مینگ 799 نفر گه ییتدی. 

سونگگی 24 ساعت مابینیده تست ایتیلگن 112 مینگ 215 کیشی دن 2 مینگ 17 نفری نینگ کرونا ویروس تستی مثبت چیقدی.

ینه بیر مینگ 279 کیشی نینگ توزه لیشی بیلن بیرگه ساغه یگن لر سانی 314 مینگ 390 نفر گه ییتدی. علاقه لی ینگی لیکلر