تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگنلر سانی 298 مینگ نفردن آشدی

ساغلیق نی سقلش وزیری موضوع بیلن تیگیشلی بیانات بیردی

1509295
تورکیه ده کروناویروسدن ساغه یگنلر سانی 298 مینگ نفردن آشدی

تورکیه ده سونگگی 24 ساعت ده 57 کیشی کرونا دن حیاتی نی یوقاترایکن, شونده ی بولیب حاضرگی کون گه قدر اوشبو ویروس سببلی وفات ایتگن کیشی لر سانی 9 مینگ 14 نفر گه ییتدی. 

سونگگی 24 ساعت مابینیده تست ایتیلگن 115 مینگ 328 کیشی دن بیر مینگ 671 نفری نینگ کرونا ویروس تستی مثبت چیقدی.

ینه بیر مینگ 396  کیشی نینگ توزه لیشی بیلن بیرگه ساغه یگن لر سانی 298 مینگ 368 نفر گه ییتدی. 



علاقه لی ینگی لیکلر