تورک سپورتچی جهان قهرمانی بولدی

مسابقه صربستانده بولیب اوتدی

2041547
تورک سپورتچی جهان قهرمانی بولدی

تورک سپورتچی علی جنگیز جهان قهرمانی بولدی. 

صربستانده بولیب اوتگن 2023 جهان کوره ش قهرمانلیک مسابقه سیده 87 کیلوده تورکیه جمهوریتی ملی سپورتچی سی علی جنگیز آلتین مدال کسب ایتدی. 

پایتخت بلگراد ده بولیب اوتگن فاینل مسابقه سیده علی جنگیز هنگری لیک رقیبی دیوید لوسونزی بیلن کوره شدی.

رقیبی نی 8 گه 7 مغلوبیت گه اوچره تگن علی جنگیز, آلتین مدال کسب ایتیب جهان قهرمانی بولدی. 

تورکیه جمهوریتی کوره ش بوییچه ملی تیمی, قهرمانلیک مسابقه لریده 2 آلتین, 1 کومیش و 4 برونز دن عبارت توپلم 7 مدال آلدی. 

87 کیلوده علی جنگیز و 68 کیلوده بوسه توسون چاووش اوغلو آلتین, 130 کیلوده رضا قایه آلپ کومیش, 125 کوده طه آق گل, 92 کیلوده فیض الله آق تورک, 72 کیلوده سلجوق جان بیلن 63 کیلوده انس بشر ایسه برونز مدال کسب ایتدی. علاقه لی ینگی لیکلر