ایتالیالیک فوتبالچی ویراتی قطرنینگ جماعه سیگه قوشیلدی

یولدوز فوتبالچی بوندن بویان قطر لیگیده اوینه یدی

2037188
ایتالیالیک فوتبالچی ویراتی قطرنینگ جماعه سیگه قوشیلدی

ایتالیالیک یولدوز فوتبالچی مارکو ویراتی قطرنینگ جماعه سیگه قوشیلدی.

ایتالیالیک اورته ساحه فوتبالچیسی 45 میلیون یوروگه پاریس سن جرمن دن قطرنینگ العربی جماعه سیگه ساتیلدی.

ایتالیانینگ پیسکاره جماعه سیده فوتبال گه باشله گن ویراتی 2012 ییلی 12 میلیون یوروگه پاریس سن جرمن ساتیب آلگندی.

2012 ییلیدن بیری فرانسه نینگ جماعه سیگه اوینه گن 30 یشر یولدوز فوتبالچی توپلم 416 اوچره شووده اورین آلدی.

بو اوچره شوولرده 11 گول اوروب 61 ته اسیست قیلگن ویراتی عین حالده ایتالیا ملی تیرمه جماعه سیده هم 55 مرته اوینه دی و 3 ته گول اوردی.  

 علاقه لی ینگی لیکلر