تورکیه - جاپان ملی تیرمه جماعه لری اوزارا اوچره شوو اوتکزه دی

اوچره شوو بلجیم ده بولیب اوته دی

2036058
تورکیه - جاپان ملی تیرمه جماعه لری اوزارا اوچره شوو اوتکزه دی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی دوستلیک بیلله شوویده بوگون جاپان بیلن اوچره شه دی.

اوچره شوو بلجیم نینگ گنک شهریده جایلشگن چگکار آریناده تورکیه وقتی بیلن ساعت 15:20 ده افغانستان وقتی بیلن ساعت 16:50 ده باشلنه دی و TRT1 تلویزیون کانالی آرقه لی یایینلنه دی.

اوچره شوونی هالندلیک حکم آلرد لیندوت آلیب باره دی.

 تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی UEFA 2024 سره لش دی گروپ 5- اوچره شوویده جمعه ارمنستان بیلن 1-1 برابرگه قالیب نمره سینی 10 گه چیقرگندی.

تورکیه ایندی ایسه جاپان بیلن دوستلیک اوچره شووی اوتکزه دی.  

 علاقه لی ینگی لیکلر