تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی لیتونیا گه قرشی غلبه قازاندی

تورکیه اوز رقیبی لیتونیانی 2-1 بیلن مغلوبیت گه اوچره تدی

1718177
تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی لیتونیا گه قرشی غلبه قازاندی

تورکیه ملی تیرمه فوتبال جماعه سی 2022 فیفا دنیا کپ اروپا سره لش جی گروپ بیلله شوولری دایره سیده لیتونیاگه مهمان بولیب اوچره شدی.

اوچره شووده تورکیه اوز رقیبی گه قرشی 2-1 بیلن غلبه قازاندی.

تورکیه ملی تیرمه جماعه سی نینگ گوللرینی 75- دقیقه ده سردار دورسون و 90 +9 ده براق ییلمز اوردی.

لیتونیانینگ گولینی مریخ دیمیرآل اوز ایشیگی گه اوردی.

گروپده 19 نمره بیلن هالند بیرینچی، 17 نمره بیلن ناروی ایککینچی، 15 نمره بیلن تورکیه اوچونچی وضعیتده...

گروپده کیینگی بیلله شوولر نوامبر آییده بولیب اوترکن تورکیه بیلن جبل الطارق 13 نوامبر کونی اوچره شه دی.

بو موفقیت بیلن تورکیه ملی تیرمه جماعه سی نینگ مربیسی شتافن کونز جوده خرسند بولیب ییغلب قویبردی.علاقه لی ینگی لیکلر